Képzési Szerződés

 

amely létrejött egyrészről:

 

W.E.C.I. Institute Hua Hin

Székhely: 70/145 Soi 112 Phetkasem Road, T.Nhong Kae, Hua Hin, Prachuab Kirikhan, 77110 Thailand
Adószám: 099-4-00006952-9

Email: info@tefl.hu

mint Képző (továbbiakban képző, vagy szervező),

 

másrészről:

 

Név:

Születési év:

Életkor:

Lakcím:

Mobil vagy telefonszám:

E-mail:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

mint tanfolyamon résztvevő Hallgató (továbbiakban résztvevő, vagy hallgató) között az

alábbi feltételek szerint.

 

1. A képzés célja

 

Az interaktív, online 120 órás TEFL tanfolyam célja, hogy a hallgató teljes mértékben megismerkedjen a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) nemzetközileg elismert módszertanával, ezt pedig a gyakorlatban is tudja alkalmazni.

 

A képzésben szereplő modulok:
1, Introduction to Teaching
2, Lesson Planning
3, Resource Materials
4, Classroom Management
5, Teaching Methods
6, English Grammar

 

 

2. A képzés helye, időtartama, ütemezése:

A képzéshez tartozó modulok és tananyag online, a W.E.C.I. Institute Hua Hin magyar weboldalán (www.tefl.hu) keresztül érhetők el. Az adott modul sikeres befejezése után kezdhető el a következő egység. A képzés végig angol nyelven folyik, a Hallgatót angol anyanyelvű mentortanár segíti a képzés alatt. Az oktatóval online lehet kapcsolatot tartani, a hallgatónak legmegfelelőbb módon (e-mail, Skype stb.)

 

A képzés ütemezése: az online tananyag feldolgozása a résztvevő önálló időbeosztása szerint történik. A tanfolyam elvégzésére az indulástól számítva 6 hónap áll rendelkezésre. Amennyiben szükséges, a hallgató írásban, díjmentesen kérheti a tanfolyami idő meghosszabbítását további 3 hónappal.


 

3. A vizsgaszervezés formája:

 

1. A záróvizsga

A vizsgára bocsátás feltétele: A tananyag elsajátítása, mind a 6 modul sikeres befejezése, az oktató által kért írásos házi dolgozatok, illetve videós prezentációk beadása.

 

A záróvizsga módja: A hallgató egy általa készített videós prezentációban mutatja be a tanfolyamon megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazását. A hallgató szabadon választhatja meg a témáját. A prezentációt végig angol nyelven tartja, lehetőség szerint más közreműködők (tanulók) bevonásával, így az prezentáció még magasabb színvonalú és életszerűbb lesz.

 

A videót először a mentortanár tekinti meg és amennyiben az elvárásoknak megfelelő, továbbítja azt a W.E.C.I. Institute Hua Hin felé, ahol szakmai vizsgabizottság értékeli.

 

Sikeres vizsga esetén a Képző írásos értékelést ad a Hallgató előmeneteléről, majd kiállítja az oklevelet.

 

4. A tanfolyamon való részvétel feltételei:

A képzés megkezdésének feltétele: magabiztos, minimum középfokú angol nyelvtudás, érettségi.

A képző nem kéri dokumentumok bemutatását (érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga stb.) A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

 

5. A résztvevő kötelezettségei:
 

- A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt,

sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel.

A tanfolyam teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá

esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő

másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való

közlése csakis a Képző engedélyével lehetséges.

- Hallgatónak rendelkeznie kell azon számítástechnikai eszközökkel, amikkel a tanfolyam során tanulni tud, továbbá internet kapcsolattal is.

 

6. A képző feladatai és kötelezettségei:
 

- Szervező biztosítja az online képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató

anyagok eljuttatását Hallgató részére.

- Szervező a tanfolyam során folyamatos szakmai konzultációs lehetőséget biztosít a mentortanárral a Hallgató számára, e-mailben valamint videóchat formájában.
- A Hallgató jelentkezéskor megadott személyes adatait az Európai Uniós irányelveknek megfelelően kezeli, azt harmadik fél számára nem adja ki

- A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése
- A képzés sikeres befejezése esetén a W.E.C.I. Institute Hua Hin a Thaiföldi Oktatási Minisztérium által akkreditált számozott, névre szóló oklevelet bocsájt ki a Hallgató részére.

 

7. A képzés díja:


Tanfolyami díj:

Összesen: 199.000,- Ft azaz százkilencvenkilencezer Forint

Fizetendő: a jelentkezéstől és a szerződés online elfogadásától számítva 7 munkanapon belül.

A képzés díját a Képző csak abban az esetben tudja visszatéríteni, amennyiben a szerződés 6. pontjában részletezett feladatainak és kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. A Képző előzetesen részletesen tájékoztatja a Résztvevőt (saját honlapján, e-mailben, telefonon) a tanfolyam felépítéséről, az online vizsgák menetéről és a képzés minden további részletéről.

Egyúttal részletes, előzetes írásbeli betekintést is ad a tanfolyamon oktatott modulokba, az online tananyagba, annak nehézségi szintjébe és a tanfolyam teljesítéséhez szükséges elvárásokkal kapcsolatban is. Ezen tájékoztató a Képző magyar nyelvű honlapján (www.tefl.hu) érthető el, a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menüpontban, a „Betekintés az online interaktív képzésbe” című cikk alatt.

vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint


Javítóvizsga: A W.E.C.I. Institute Hua Hin vizsgagaranciát biztosít minden Hallgatónak, így aki a záróvizsgát elégtelen eredménnyel zárja javítóvizsga letételére jogosult.

 

A javítóvizsga díjtalan.

 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződés közvetítésében részt vevő TEFL Hungary Bt. jelen jogviszony alapján semmilyen kötelezettséggel nem tartozik a Hallgató felé, a részére a Hallgató által átutalással megfizetett képzési díjat továbbítja a Képző részére.

 

9. Szerződő felek jelen szerződést átolvasás és kellő megértés után, mint valós ügyleti akaratukkal és a tényekkel mindenben megegyezőt, közös értelmezést követően helybenhagyólag - a Képző cégszerűen, a Hallgató saját kezűleg - aláírták. Jelen szerződés egyik példánya angol, a másik példánya pedig magyar nyelven készült. Jelen szerződés szerződő felek általi aláírására nem egyidejűleg és nem azonos helyen került sor.