top of page

Küzdelem a tanulási zavarok ellen

Interjú Gerics Diána gyógypedagógussal

Április másodikán van az Autizmus Világnapja. Ez a dátum, azonban nem csak az együttérzésről és nyitottságról szól, hanem a tudatosságról és a tenni akarásról is.


„A 2002/2003-as tanévben még csak 630 gyerek volt a magyar oktatási rendszerben, aki autizmus spektrumzavarral küzdött. A 2018/2019-es tanévben már 5797 autista diák volt az iskolákban, óvodákban. A tavalyi tanévben pedig a számuk megközelítette a tízezret.” A Központi Statisztikai Hivatal ezen elemzéséből jól látható, hogy Magyarországon – és a világon is -, az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek száma évről-évre nagymértékben növekszik.


A TEFL oktatók munkájuk során, tehát bizonyosan fognak ilyen nyelvtanulóval találkozni. Bár vannak speciálisan felkészült szakemberek, fontos, hogy mi is rendelkezzünk a megfelelő tudással és  kompetenciákkal, hogy munkánk során a legjobbat hozzuk ki az autizmussal vagy más tanulási nehézségekkel (diszlexia, ADHD stb.) küzdő diákokból. Ebben segít a TEFL.hu által összeállított új akkreditált modul, mely része lesz a hamarosan induló 168 órás TEFL tanfolyamnak (Level 5).


Az új modul struktúrája: Special Education Needs (SEN)
Unit 1: Introduction to Special Educational Needs (SEN) Teaching
Unit 2: Common types of SEN
Unit 3: Supporting Pupils with Special Educational Needs
Unit 4: Supporting Pupils with Autism
Unit 5: Supporting Pupils with Dyslexia
Unit 6: Supporting Pupils with ADHD


Olvass bele a tananyag első részébe! KATTINTS


Mint az látszik, a modul komoly elméleti és módszertani tudásanyagot ad át a TEFL oktatónak, melynek keretében megismerheti a leggyakoribb tanulási zavarok fajtáit és az azokra adható pedagógiai válaszokat a nyelvoktatásban.


Az autizmus spektrumzavar mellett, kiemelt figyelmet fordítunk a diszlexiára, és az ADHD-ra vagyis figyelemzavarra. Magyarországon a 6-18 éves korosztályban 70 ezerre tehető az ADHD-s gyermekek száma, így minden iskolai osztályban lehet legalább egy figyelemzavarral küzdő tanuló. A gyermekek 10-20% küzd diszlexiával, vagy más olvasási nehézséggel. A globális tendenciák hasonló számokat mutatnak, így akár Magyarországon, akár külföldön, hétköznapi szinten applikálható a megszerzett tudás.


Fontosnak tartjuk a tanulási nehézségekkel küzdő diákok támogatását, illetve a nálunk végzett TEFL oktatók folyamatos, naprakész fejlesztését.

Az alábbiakban Gerics Diánával, a nagykanizsai Kölyök Akadémia tulajdonosával és gyógypedagógusával készítettünk egy interjút a munkájáról, a tanulási zavarok típusairól és a módszerekről, amikkel lehet a tanulókat segíteni.

1. Tudnál kicsit beszélni a fejlesztő kuckóról és a munkádról?


Gyógypedagógusként dolgozom, sajátos nevelési igényű óvodás- és iskoláskorú gyerekek komplex gyógypedagógiai fejlesztését látom el. Mindemellett a munka mellett három lelkes és elhivatott kolléganőmmel együtt létrehoztunk Nagykanizsán egy fejlesztő kuckót, amely a Kölyök Akadémia nevet viseli. Nagyon régen megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy szeretnénk egy olyan helyet, ahol többféle terápia, módszer, szakember elérhető, ahol tanácsot, illetve segítséget tudunk nyújtani a hozzánk forduló családoknak. Már korai életkortól felkereshetnek minket a szülők, ha a gyermekük fejlődésével kapcsolatban kérdések merülnének fel bennük. 2022-ben indultunk, időközben a csapatunk létszáma bővült, így a fejlesztési, terápiás lehetőségek, tréningek száma is nőtt.


Elérhetőek egyéni és kiscsoportos foglalkozások, többek között: Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT), Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT), Alapozó terápiás fejlesztőtorna, KMT fejlesztőtorna, iskolaelőkészítő, - logopédiai, - állatasszisztált foglalkozások, tanulásmódszertani csoportok, diszlexia prevenciós- és diszlexia reedukciós módszer, valamint Neurofeedback Amplitúdó tréning is.

1 (2).jpg
2 (1).jpg
3 (1).jpg
d10.jpg
93f08dd8-c7df-47cb-8d0d-dae6edb86eb8.jpeg

2. Mire kell figyelni a tanulási zavarral küzdő tanulók esetében? Milyen típusai vannak?


Sarkady Kamilla és Zsoldos Márta definíciója szerint:
Tanulási zavarnak tekintjük azt az – intelligenciaszint alapján elvárhatónál lényegesen – alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív pszichológiai tünet együttessel. Ezek a részképesség zavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulás során az olvasás, írás és/vagy matematika elsajátítását.


Megkülönböztethetünk részképesség és komplex tanulási zavarokat. 
A részképesség zavar esetén adott kognitív vagy motoros funkciók területén megjelenő deficitet értjük (így pl.: figyelem, emlékezet, percepció, gondolkodás, beszédértés, - beszédészlelés, nagymozgás, finommozgás, egyensúly, mozgáskoordináció területén jelentkező eltérést).


A komplex tanulási zavar- diszlexia: olvasási nehézség, diszgráfia, diszortográfia: az írás, helyesírás nehézsége, diszkalkulia: számolási nehézség, figyelemhiányos hiperaktivitás.
A fellépő tanulási kudarcok nem a lustaság számlájára írhatók és nem feltételeznek értelmi sérülést. Sok esetben pont ennek az ellentettje igaz, kimagasló intellektussal rendelkeznek a tanulási zavarral elő tanulók. Az iskolai teljesítményprobléma miatt felléphetnek másodlagos viselkedésbeli tünetek is.

041df1e1-0336-486d-81dd-5ebdba351f4f.jpeg
d284481b-c114-46c2-a47b-4ecbd2abca82.jpeg

3. Milyen módszerekkel lehet az ilyen tanulókat fejleszteni és segíteni?


A játékosság és a multiszenzoros technikák alkalmazása kiemelt jelentőségű, hiszen ez a több érzékszervet, csatornát bevonó folyamat mindkét agyféltekét aktivizálja, amely egy tanulási zavarral küzdő gyermek esetében nagyon fontos. 


A gyerekek az auditív, vizuális és kinesztetikus csatornák bevonásával hatékonyabban dolgozzák fel a bejövő információkat, ezért is fontos megtalálni azt az utat, amely segítségével könnyebb számukra a tanulás, hiszen ez gyerekenként eltérő lehet. 


A tanítási - tanulási folyamatban alkalmazzunk képi, vizuális megerősítést, illusztrációkat. A mondókák, dalok, énekek, ritmus segítségével könnyebbé és élvezetesebbé tehető a tanulás. A szavak elsajátításához, magyarázatához a cselekedtetést, mozgást, mimikát, testbeszédet bátran alkalmazzuk. 


Célszerű az alapszókincset témakörönként tanítani, amelyhez Flashcard kártyákat készíthetünk. Az egyik oldalára magyarul írjuk fel a szót, vagy képpel, rajzzal helyettesítjük, a másik oldalára angolul. Nagyon sok variációban elkészíthető a kártya, egyéni és csoportmunkához egyaránt használható. Készülhet kézzel írottan vagy géppel. Utóbbi esetben érdemes figyelni a szerkesztésnél az áttekinthetőségre, illetve arra, hogy vannak kifejezetten diszlexiások számára ajánlott betűtípusok.

d3.jpg
d4.png

A Flashcard kártyákat felhasználhatjuk a szófajok tanulásánál, ha színkóddal jelöljük azokat pl: ige piros lapon, főnév kék lapon szerepel stb. 


A színkódos rendszerezést bevezethetjük a szótárfüzetben is a szófajok megkülönböztetésére, rajzzal kiegészítve. Segítség lehet a tanulóknak a magánhangzók és mássalhangzók eltérő színnel való jelölése pl: water, valamint, ha nyomtatott betűvel vezetik a füzetet. Azzal, hogy struktúrában gondolkozunk, mankót adunk a gyerekeknek.


A gondolattérkép használata fejleszti szókincset. Az asszociáció erejével könnyebb megtanulni és előhívni szavakat. 

d5.png

A következő típusú csoportosítás a helyesírást és a kifejezőkészséget segíti.  

d6.jpg

Az olvasási készségek fejlesztése lépésről lépésre, a fokozatosság elve mentén haladjon. A szöveghez készítsünk rajzot, illusztrációt, gondolattérképet.


A rendszeres, változatos minél több érzékelési csatornán történő ismétlés beiktatása nélkülözhetetlen. A gyakorláshoz segítségül hívhatjuk a klasszikus memóriakártyákat, szó- és mondatkártyákat, Activity játékot, még pantomimet is. 


A már elkészített tanulókártyákat a Leitner- módszer szerint 3 - 5 különböző dobozba helyezzük el, attól függően mennyire ismerik őket a gyerekek.  Az egyes dobozba kerülő szavak minden napos ismétlést igényelnek, a második dobozba kerülőket minden második nap kell felidézni, a harmadik doboz szókészletét ritkábban kell átnézniük. A módszer az időközönkénti ismétlést segíti elő és az információk hosszútávú memóriába kerülését.

d7.jpg
d8.jpg

A Frayer modell egy grafikus szervező, amely nem csak a szó jelentését tanítja, hanem a különböző aspektusait is. Hétköznapi példákat ad, vizuálisan is meg tudjuk jeleníteni azokat. Egyénre szabható, kapcsolatokat hoz létre az új kifejezésekkel, fogalmakkal, segíti a memorizálást.
Egyszerűbb, de hatékony eszköz lehet a post it használata. Érdemes felcímkézni a lakást, a berendezési és használati tárgyakat, így mindig szem előtt vannak a tanulni kívánt dolgok.

d9.png

A kiejtés gyakorlása és önellenőrzés érdekében appok, digitális eszközök használatát is engedhetjük, melyekkel újra és újra visszahallgathatják a tanulni kívánt anyagot a diákok.   
Tanulópárokban is dolgozhatnak együtt, valamint diákmentort is kaphat a tanulási zavarral küzdő gyermek, akivel gyakorolhatja az idegennyelvet a fent említett technikákkal.

4. Mivel szükséges egy TEFL oktatónak tisztában lennie? Hogyan tud effektív lenni a nyelvoktatás területén?


Hasznos dolog, ha minden gyermeknek segítünk kialakítani a tanulási szokásait a hatékonyabb tananyag elsajátítás érdekében. Meg kell tanítani őket tanulni, hogyan tudnak gazdálkodni az idejükkel, hogyan tudják beiktatni a rendszeres gyakorlást. Segíteni kell megtalálni a gyermek preferált tanulási stílusát, azokat a tanulási stratégiákat, amelyek számukra a legműködőképesebbek. Kis lépésekben haladás, multiszenzoros tanulás és változatos módon történő ismétlések kellenek. Mindezek mellett az egyik legfontosabb az elfogadó attitűd. Folyamatos pozitív visszacsatolással, megerősítéssel a tanulási motiváció fenntartható, önértékelésük növelhető a tanulási zavarral küzdő tanulóknak. Nem helytálló, hogy az érintett gyerekek nem tudnak nyelvet elsajátítani. Empátia, segítés és differenciálás szükséges. Minden gyermek más és más, az egyéni képességeket, sajátosságokat, személyiségjegyeket figyelembe kell venni.

 

A TEFL oktatóknak szükségük lesz a kreativitásukra, a folyamatos oktatási tervező munkára, amely során a tanulók egyéni szükségleteit szem előtt tartják, s beépítik azokat a tanulási - tanítási folyamatba.

Köszönjük szépen Diánának az interjút. Amennyiben kérdéseid vannak és szeretnél kapcsolatba lépni Diával, akkor ezt megteheted a következő elérhetőségeken:

Email: kolyokakademia.nk@gmail.com

Honlap: www.kolyokakademia.hu

Telefon: +36 70 630 3876

Facebook oldal: https://www.facebook.com/kolyokakademia

bottom of page